Zarządzenie Dyrektora Nr 2/2020 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Zarządzenie Dyrektora Nr 2/2020

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

Nr 2/2020 z dnia 23.03.2020 roku,

w sprawie: szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 25 marca 2020 r. nauczanie będzie się odbywało z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

§ 2.

Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. Wiedzę na temat dostępności urządzeń i sytuacji rodzinnej uczniów zobowiązany jest przekazać nauczycielom i dyrektorowi szkoły wychowawca klasy.

§ 3.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

§ 4.

1. Zajęcia będą prowadzone obowiązkowo i zgodnie z dotychczasowym planem lekcji (łącznie z podziałem na grupy).

2. Nie więcej niż połowa zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu może być prowadzona z użyciem monitorów ekranowych. Pozostała część zajęć powinna być prowadzona bez ich użycia ( w oparciu np. o podręcznik, przygotowane przez nauczyciela materiały, zadania, ćwiczenia itp.)

3. W czasie swoich lekcji nauczyciel pozostaje z uczniami w kontakcie: on-line, prowadzi lekcje przez komunikator , na platformie edukacyjnej lub oczekuje na ewentualne pytania czy uwagi uczniów w przypadku, gdy realizują oni daną lekcję bez użycia monitorów ekranowych.

4. W czasie trwania swoich lekcji nauczyciel musi być dostępny dla uczniów danej klasy/grupy ( np. e-dziennik, poczta elektroniczna, komunikator, fakultatywnie telefon).

5. Udział w lekcjach jest obowiązkowy dla uczniów.

6. Nauczyciele w dziennikach lekcyjnych (e-dzienniku) nie wpisują obecności uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie.

7. Obowiązkiem nauczyciela w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nadal jest realizowanie podstawy programowej. W związku z tym zobowiązuję nauczycieli do przeanalizowania tematyki lekcji i pominięcie elementów, które wykraczają poza podstawę programową.

8. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli wychowania fizycznego oraz prowadzących praktyczne nauczanie przedmiotów zawodowych, do modyfikacji programów nauczania tak, aby ich realizacja była możliwa, w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego.

9. Uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów oraz ich wysiłek umysłowy należy tak planować pracę uczniów, aby nie przekraczała tygodniowego wymiaru godzin danego przedmiotu.

10. Jeśli uczeń nie może w zaplanowanym czasie uczestniczyć w danych zajęciach, jest zobowiązany zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy, a ten przekazuje tą informację nauczycielom, w przypadku gdy uczeń nie ma w ogóle możliwości realizacji zdalnego nauczania fakt ten wychowawca zobowiązany jest zgłosić do dyrekcji szkoły.

11. Pedagog szkolny pozostaje w kontakcie z uczniami, rodzicami/prawnymi opiekunami, nauczycielami poprzez platformę Workplace, e-dziennik, e-maila służbowego oraz stronę szkoły i FB szkoły, wysyła uczniom materiały dotyczące promocji zdrowia, zachowań profilaktycznych w sytuacji epidemicznej, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w postaci porad i konsultacji.

12. Pracownicy biblioteki szkolnej tworzą dokumentację elektroniczną biblioteki, administrują stroną internetową szkoły, pomagają przy organizowaniu nauczania zdalnego oraz w jego trakcie.

§ 5.

Wszelkie materiały do realizacji podstawy programowej są udostępniane dla każdego ucznia drogą elektroniczną. Dostęp do nich jest stały i uczeń, który nie uczestniczył w zajęciach może je wykorzystać w procesie samokształcenia.

§ 6.

Ustala się sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów

1.Odbywa się on poprzez: ocenianie w trakcie zajęć on-line aktywności i odpowiedzi uczniów, prac pisemnych wysyłanych na mail nauczyciela lub komunikator, zadań wykonywanych w aplikacjach np. Google Classroom, e-podrecznik, quizlet, Zoom, indywidualnych spotkań on-line (video, audio) lub inne ustalone z nauczycielem.

2. Prace na bieżąco będą sprawdzane i oceniane.

§ 7.

Rodzice i uczniowie mogą konsultować się z nauczycielami przez e-dziennik lub w innej wybranej formie zdalnej,

§ 8.

Informacje dla uczniów lub rodziców o postępach uczniów w nauce, a także uzyskanych przez nich ocenach będą dostępne w e-dzienniku.

§ 9.

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)-obowiązują warunki określone w statucie szkoły. Przy czym pisemny wniosek do dyrektora szkoły może być wysłany elektronicznie na adres : sekretariat@zs-zarki.edu.pl .

Egzaminy będą przeprowadzane za pomocą narzędzi komunikacji głosowej np. Zoom lub innej wskazanej przez dyrektora szkoły aplikacji komunikacji bezpośredniej.

§ .10

1.Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz , a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych.

2.W celu kontroli zrealizowanego wymiaru godzin zgodnie z zaleceniami MEN, nauczyciele zobowiązani są do przesyłania/udostępniania elektronicznie materiałów przekazywanych uczniom dyrektorowi szkoły oraz wypełnienia i przesłania dyrektorowi tabeli (załącznik nr 1).

3. Zał. Nr 1 proszę wypełnić i odesłać na adres mailowy szkoły sekretariat@zs-zarki.edu.pl uwzględniając okres od 25.03.2020 – 31.03.2020, a następnie w rozliczeniu miesięcznym.

§ .11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

Dyrektor szkoły

Danuta Służałek-Jaworska

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu