REKRUTACJA 2024/2025: - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

REKRUTACJA 2024/2025:

ZS w Żarkach – film

Link do rekrutacji:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.xhtml

Niezbędne dokumenty:
-Wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu VULCAN- nabór elektroniczny)
-2 zdjęcia legitymacyjne- podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
-Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
-Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
-Karta zdrowia
-W przypadku kandydata do technikum zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (szczegółowe informacje zostaną przekazane przy składaniu dokumentów w sekretariacie szkoły)

Dodatkowo w przypadku posiadania takich dokumentów:

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
-opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysortografia, dysleksja itp.)
-orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
-w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne lub opinię publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Regulamin rekrutacji 2024/2025:

SZKOŁA POLICEALNA

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

-TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH ( cykl 2 letni kształcenie w formie zaocznej)

-OPIEKUN OSOBY STARSZEJ ( cykl 2 letni kształcenie w formie zaocznej)

-OPIEKUNKA DZIECIĘCA ( cykl 2 letni kształcenie w formie zaocznej)

-TERAPEUTA ZAJĘCIOWY ( cykl 2 letni kształcenie w formie stacjonarnej)

Jolanta Zamora