Nowoczesne kształcenie (II) - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Nowoczesne kształcenie (II)

Przedmiotem projektu jest remont i doposażenie 5 pracowni praktycznejnauki zawodu w branży informatycznej,gastronomicznej, hotelarskiej i reklamy w Zespole Szkół im. T.Kościuszki w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 50. Remont obejmie 2pracownie informatyczne, 1 pracownię gastronomiczną, 1 pracownięhotelarską wraz z zapleczem, 1 pracownię reklamy wraz z zapleczem.Projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału edukacyjnego izwiększenia efektywności kształcenia zawodowego. Ponadto w ramachprojektu nastąpi dostosowanie infrastrukturalnych szkoły do potrzebnauczania osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barierarchitektonicznych ( montaż platformy dźwigowej schodowej, remontłazienki ). Projekt przyczyni się do podniesienia kwalifikacjizawodowych, poszerzy ofertę edukacyjną skierowaną do młodzieży orazwzmocni ich szansę na znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.Okres realizacji projektu: 16.09.2014 do 31.12.2017.
 Całkowita wartość projektu 1.235.294,00 zł. Dofinansowanie z EFRR 995.909,30 zł.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZS.ZAM/11/2016  Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przetargowej do projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II ” w ramach Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT, Oś priorytetowa 12. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czytaj całość …
– Formularz ofertowy– Umowa
NOWOŚĆ!!! Odpowiedzi do zapytania ofertoego!!! NOWOŚĆ!!!grudzień 2016J.N.


UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Dot. opracowania kompleksowej dokumentacji przetargowej wraz z niezbędnymi załącznikami potrzebnymi do ogłoszenia postępowań przetargowych i zapytań ofertowych dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II” Czytaj całość …grudzień 2016J.N.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTZAPYTANIE OFERTOWE NR ZS.ZAM/6/2016Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000€ Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przetargowego projektu„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół
w Żarkach II ” w ramach Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT, Oś priorytetowa 12. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czytaj całość …