Egzamin maturalny w roku szkolnym 2023/2024 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2023/2024

Egzamin maturalny w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach odbędzie się w dwóch formułach.

W obu formułach (Formuła 2023, Formuła 2015) egzamin zostanie przeprowadzony z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składać się będzie z części ustnej i części pisemnej.
 
Zdający przystępujący do egzaminu po raz pierwszy składają deklarację wstępną do 30 września 2023r.


W złożonych deklaracjach wstępnych możliwe jest dokonanie zmian;

Po dokonaniu zmian, zdający potwierdza własnoręcznym podpisem, że złożył deklarację ostateczną, która jest wiążąca podczas egzaminu maturalnego.

Ostateczny termin wprowadzenia zmian (złożenia deklaracji ostatecznej) upływa 7 lutego 2024 r.

Złożone we wrześniu deklaracje wstępne, w których nie wprowadzono zmian  8 lutego 2024 r. automatycznie stają się deklaracjami ostatecznymi.

Więcej informacji na stronie OKE JAWORZNO

https://oke.jaworzno.pl/www3/egzamin-maturalny/em2015/komunikaty-egzamin-maturalny/

https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2019/zadania-jawne/

Jolanta Zamora