Procedura bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach w sesji zimowej (styczeń-luty) 2021 w związku z pandemią COVID-19 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Procedura bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach w sesji zimowej (styczeń-luty) 2021 w związku z pandemią COVID-19

Opracowano w oparciu o wytyczne CKE, MEN, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem  sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 1. zdający,
 2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy,
 3. inni  pracownicy  szkoły  odpowiedzialni  za  utrzymanie  obiektu  w  czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 4. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzenia zajęć w dniu przeprowadzania egzaminu – dotyczy egzaminów przeprowadzanych po 17.01.2021r.
 5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd., ogłoszonych w komunikacie CKE. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą i postawić ją przy nodze stolika ( butelka o pojemności 0,5 l , oryginalnie zamknięta).
 4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. 

 1. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły w wyznaczonym miejscu na rozpoczęcie kolejnego egzaminu.
 2. Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  zapewnia  kilku  rezerwowych  członkówzespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

II. Ogólne zasady dotyczące ochrony osobistej podczas przeprowadzania egzaminów 

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które, ze względów zdrowotnych, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 4. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 5. Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją egzaminu dla zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa:
 1. zdający ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły o przeciwwskazaniach zdrowotnych do zakrywania ust i nosa w odpowiednim terminie określonym w odrębnych przepisach,
 2. dyrektor  szkoły  niezwłocznie przekazuje  informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej;
 3. zdający zachowuje dystans 2 metrów od innych zdających i członów zespołu nadzorującego.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni używać przyłbicy.

III. Zasady dotyczące bezpieczeństwa w budynku i salach egzaminacyjnych.

 1. Przy wejściach do budynku w widocznych miejscach umieszczono informacje:
 • dotyczącą objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2,
 • zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 • zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
 • zawierającą numery telefonów do służb medycznych,
 • zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
 1. Przy wejściu do szkoły umieszczono środek do dezynfekcji oraz instrukcję dezynfekcji rąk oraz informację o obligatoryjnej dezynfekcji rąk.
 2. W  dniach w których jest przeprowadzany egzamin, uczniowie do szkoły będą wpuszczani wejściem głównym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 3. Po wejściu do szkoły uczniowie będą poruszać się wyznaczonymi  ciągami komunikacyjnymi.
 4. Płyn do dezynfekcji jest również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu znajduje się informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 5. Egzamin zawodowy będzie przeprowadzony w wyznaczonych salach egzaminacyjnych przy zachowaniu 1,5 m odstępu pomiędzy zdającymi, lub zastosowaniu przegród między poszczególnymi stanowiskami.
 6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego będą  przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego.
 7. Zdający będą mieli możliwość pozostawienia swoich rzeczy osobistych w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 8. Zdający mają możliwość skorzystania z wyznaczonej toalety, która będzie na bieżąco dezynfekowana – min. 1 x na godzinę podczas egzaminu lub częściej w razie potrzeby. Przy punktach wodnych umieszczono instrukcję higienicznego mycia oraz dezynfekcji rąk.
 9. Sale egzaminacyjne są dezynfekowane przed i po zakończeniu egzaminu.
 10. Po każdym egzaminie w szkole będzie przeprowadzona dezynfekcja, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 11. Osoba, u której stwierdzono objawy chorobowe, będzie odizolowana w odrębnym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony indywidualnej, m.in. maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, oraz środki dezynfekujące, a także numery telefonów służb medycznych.
 12. W razie potrzeby w szkole będzie wyznaczone i przygotowane miejsce (wyposażone w płyn dezynfekujący), w którym przy zachowaniu odpowiednich odstępów będzie można w przerwie między egzaminami zjeść przyniesione przez siebie produkty.

IV. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

 1. Paczkę z arkuszami podczas odbioru od kuriera należy zdezynfekować; przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ma założone rękawiczki podczas odbioru paczki.
 2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeszkoli członków zespołów nadzorujących z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu zawodowego, m.in. informuje o osobach zdających, które mają zdiagnozowaną alergię i mogą wykazywać podczas egzaminu objawy kaszlu, kataru, łzawienia oczu.
 3. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 2. o obowiązku zakrywania ust i nosa – w czasie trwania całego egzaminu
 3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 4. konieczności zachowania odpowiedniego 1,5 m dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 2. Zdający zostali zobowiązani, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych,  komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 4. Sala egzaminacyjna jest wietrzona przed rozpoczęciem egzaminu oraz co godzinę w trakcie egzaminu, a także po egzaminie. Drzwi do budynku i do sal powinny być otwarte lub należy stosować bieżącą dezynfekcję klamek/uchwytów drzwi.

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego, zdającego lub pracownika szkoły.

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje  o  tym  przewodniczącego  zespołu  egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – IZOLATORIUM, wyposażonej w środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien –tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających  oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali egzaminacyjnej, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
 4. W przypadku zdających niepełnoletnich, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku zdających pełnoletnich– PZE w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego informuje pogotowie ratunkowe.
 5. W przypadku, gdy stan zdrowia osoby izolowanej, podejrzanej o zakażenie korona wirusem, nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, potencjalnie zakażony powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 6. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów nie mogą przychodzić do pracy. W takim przypadku należy pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 .
 7. Należy także niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły o nieobecności w pracy celem zapewnienia zastępstwa i przeprowadzenia egzaminu.
 8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, zostanie on odsunięty od pracy oraz poinformowany o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ.
 9. Obszar, w którym poruszała się osoba zakażona należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 10. Zaleca się wszystkim osobom biorącym udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz zdającym śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Procedura zostaje wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. Obowiązek zapoznania się z procedurą dotyczy wszystkich pracowników szkoły, zdających oraz innych osób bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminów.
 3. Procedura jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej szkoły.

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu