Rekrutacja 2020/2021 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Rekrutacja 2020/2021

Drogi Ósmoklasisto!

Poniżej link do elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla uczniów klas ósmych i ich rodziców:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Zapraszamy do logowania od 15 czerwca!

Wszelkie nowe informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie szkoły po ukazaniu się aktualnych komunikatów MEN.
Zapraszamy do logowania!”

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

1) Złożenie przez kandydata do klas pierwszych wniosku o przyjęcie do szkoły: od 11 maja do 23 czerwca 2020r. do godz. 15.00

2) Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 26 do 30 czerwca 2020r. do godz.15.00

3) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach: do 24 czerwca 2020r.

4) Podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: do 13 lipca 2020r.

5) Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe ( technikum) skierowania na badania lekarskie: od 11 maja do 14 lipca 2020r.

6) Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły: od 13 do 20 lipca 2020r. do godz. 15.00

7) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: do 21 lipca 2020r. do godz. 14.00

8) W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie: od 22 do 27 lipca 2020r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz pięcioletniego technikum dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-w-tym-terminy-skladania-dokumentow/

Zawody, oddziały, średnia liczba uczniów

Typ szkoły ponadpodstawowejUstalone przedmioty w zakresie rozszerzonym / zawody do rekrutacjiUstalona liczba oddziałów do rekrutacjiUstalona średnia liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej
Czteroletnie liceum ogólnokształcące, na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej– biologia – chemia – matematyka – język angielski

– język polski – historia – wiedza o społeczeństwie – geografia
132 (na każdy kierunek)
Pięcioletnie technikum, na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej– technik informatyk
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik reklamy
– technik hotelarstwa
– technik organizacji turystyki
132 (na każdy kierunek)
Szkoła policealna– technik usług kosmetycznych, cykl 2 letni (kształcenie w formie zaocznej)
– opiekun osoby starszej, cykl 2 letni (kształcenie w formie zaocznej)
– opiekunka dziecięca, cykl 2 letni (kształcenie w formie zaocznej)
– terapeuta zajęciowy, cykl 2 letni (kształcenie w formie stacjonarnej)
125 (na każdy kierunek)

Technik informatyk (1 oddział, 32 uczniów) – przedmioty na poziomie rozszerzonym: informatyka, matematyka/język angielski*

Technik reklamy (1 oddział, 32 uczniów) – przedmioty na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka/język angielski*

Technik hotelarstwa (1 oddział, 32 uczniów) – przedmioty na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka/język angielski*

Technik żywienia i usług gastronomicznych (1 oddział, 32 uczniów)  – przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, matematyka/język angielski*

Technik organizacji turystyki (1 oddział, 32 uczniów) – przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia/wos*

KIERUNEKKwalifikacje Przedmioty uwzględniane przy rekrutacjiPrzedmioty realizowane
w rozszerzeniu
Nauczane języki obceOrganizacja zajęć praktycznych
Technik informatykINF. 02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowychINF. 03 Tworzenie i administrowanie stronami, aplikacjami internetowymi oraz bazami danychJ. polski, Matematyka, Fizyka, J. angielskiInformatyka, Matematyka/J. angielskiJ. angielski, J. niemiecki/J. rosyjskiZajęcia praktyczne na terenie szkoły, praktyka zawodowa u pracodawcy
Technik reklamyPGF. 07 Wykonywanie przekazu reklamowegoPGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową J. polski, Matematyka, Geografia, J. angielskiGeografia, Matematyka/J. angielskiJ. angielski, J. niemiecki/J. rosyjskiZajęcia praktyczne na terenie szkoły, praktyka zawodowa u pracodawcy
Technik hotelarstwaHGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym  usługi hotelarskieHGT. 06 Realizacja usług w recepcjiJ. polski, MatematykaGeografia, J. angielskiGeografia, Matematyka/J. angielskiJ. angielski, J. niemiecki/J. rosyjskiZajęcia praktyczne na terenie szkoły, praktyka zawodowa u pracodawcy
Technik żywienia i usług  gastronomicznychHGT.02 Przygotowanie i wydawanie dańHGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznychJ. polski, Matematyka,Biologia,  J. angielskiBiologia, Matematyka/J. angielskiJ. angielski, J. niemiecki/J. rosyjskiZajęcia praktyczne na terenie szkoły, praktyka zawodowa u pracodawcy
Technik organizacji turystykiHGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznychHGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznychJ. polski, Matematyka,Geografia,  J. angielskiJ. angielski, Geografia/WosJ. angielski, J. niemiecki/J. rosyjskiZajęcia praktyczne na terenie szkoły, praktyka zawodowa u pracodawcy
Liceum OgólnokształcąceProfil HumanistycznyJ. polski, Matematyka, Historia, WosJ. polski, Historia,Geografia/WosJ. angielski,J. niemiecki/J. rosyjski
Profil biol. – chem.J. polski, Matematyka, Biologia, Chemia, Biologia, Chemia,Matematyka/J. angielskiJ. angielski,J. niemiecki/J. rosyjski
ZagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna
Język polskiCelujący –         18 punktów
Bardzo dobry – 17 punktów
Dobry –             14 punktów
Dostateczny –     8 punktów
Dopuszczający – 2 punkty


18 punktów
Matematykajak w przypadku języka polskiego18 punktów
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego18 punktów
Drugie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7  punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego


10 punktów

7 punktów

5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego10 punktów

7 punktów

5 punktów

7 punktów

5 punktów

3 punkty
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

krajowym

wojewódzkim

powiatowym
4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, przy czym maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi  – 18 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, a w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)3 punkty
Egzamin ósmoklasisty100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent


maksymalnie 35 punktów
maksymalnie 35 punktów
maksymalnie 30 punktówW przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty , przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- § 8.1 RozporządzeniaMEN z 21 sierpnia 2019 r.(Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji200 punktów

Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów. 

Jeżeli większa liczba kandydatów spełnia warunek rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata; 
 • niepełnosprawność kandydata; 
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Kandydaci do klasy pierwszej powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej – wydruk z systemu naboru elektronicznego;
 • Dwie fotografie podpisane na odwrocie nazwiskiem i imieniem;
 • Oryginał świadectwa ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej;
 • Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu po szkole podstawowej;
 • W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie do kształcenia specjalnego lub opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywanego zawodu (klasy technikum).

Określenie limitu miejsc w oddziale –  liczba miejsc: 32 osoby