Wewnętrzna Instrukcja - ZS Zarki

Przejdź do treści

Menu główne:

Wewnętrzna Instrukcja

Matura 2016/2017
        

L.p.

Czynność

Termin

Osoba odpowiedzialna

1

Spotkania informacyjne dyrektora szkoły z uczniami klas maturalnych.

do 30. września

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

2

Wychowawcy informują uczniów o zasadach matury na lekcjach wychowawczych.

do 30.września oraz na bieżąco

Wychowawcy klas

3

Wychowawcy informują rodziców o zasadach matury na zebraniu inaugurującym rok szkolny.

do 30. września

Wychowawcy klas

4

Udostępnienie materiałów informacyjnych na temat matury Dyrektor i wicedyrektor szkoły,

u wychowawców, ,

tablice informacyjne na korytarzu w widocznym miejscu.

do 30. września oraz w miarę pozyskiwania informacji

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

oraz wychowawcy klas

5

Nauczyciele przedmiotów maturalnych informują o standardach egzaminacyjnych               i na bieżąco udzielają wyjaśnień.

do 30. października.

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

6

Składanie przewodniczącemu  szkolnego  zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

1. w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

 • język polski

 • język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

 • język mniejszości narodowej, jeżeli jest uczniem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej; uczeń szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego

2. w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym                                        z następujących przedmiotów:

  1. język polski

  2. matematyka

  3. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)

  4. język mniejszości narodowej, jeżeli jest uczniem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej; uczeń szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego

3. w części pisemnejjeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 1. biologia

 2. chemia

 3. filozofia

 4. fizyka

 5. geografia

 6. historia

 7. historia muzyki

 8. historia sztuki

 9. informatyka

 10. język łaciński i kultura antyczna

 11. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)

 12. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)

 13. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

 14. język polski

 15. język regionalny (język kaszubski)

 16. matematyka

 17. wiedza o społeczeństwie

Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych powyżej.

Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje w sekretariacie szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

do 30. września

Uczeń, wychowawca, przewodniczący SZE

7

Zdający, który ubiega się o prawo przystąpienia do
egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, składa dyrektorowi szkoły  wniosek o dostosowanie egzaminu wraz z kserokopią opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, zaświadczeniem
lekarskim lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania.

Wrzesień 2016

uczeń

8

Ogłoszenie harmonogramu części pisemnej egzaminu, ogłoszonego przez dyrektora.

w I semestrze

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

9

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych.

do 7. lutego

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

10

Przekazanie do OKE deklaracji wyboru przez uczniów przedmiotów

do 15. lutego

Przewodniczący SZE (Dyrektor/wicedyrektor Szkoły)

11

Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych .

do 4. marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły) Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

12

Powołanie zastępcy PSZE i pozostałych członków SZE .

do 4. marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

13

Przekazanie uczniom  treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego pomocy, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczególnych
przedmiotów oraz ustaleń o zasadach korzystania z tych pomocy.

do 4. marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

14

Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu i przesłanie go niezwłocznie dyrektorowi OKE.

do 4. marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

15

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu pisemnego.

do 4. marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

16

Dyrektor szkoły szkoli radę pedagogiczną zakresie

procedury egzaminu maturalnego oraz stosowania wewnątrzszkolnej instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego  w sesji wiosennej danego roku szkolnego.

KWIECIEŃ

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

17

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy
ubiegają się o zwolnienie z egzaminu z danego
przedmiotu, przedstawiają przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego  (dyrektorowi  szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata
lub finalisty olimpiady, na podstawie, którego przewodniczący SZE stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.

nie później niż dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu

uczeń

18

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

28.04.2017r.

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

19

Rozpoczęcie egzaminów maturalnych

04.05.2017r.

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

20

Zakończenie egzaminów maturalnych

12.05.2017r.

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

21

Organizacja części ustnej egzaminu maturalnego

od 08 do 20 maja 2017r.

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

22

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla absolwentów, którzy z przyczyn losowych nie mogli wziąć udziału w egzaminie zgodnie z harmonogramem

od 01.06.2017r.

do 20.06.2017

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

23

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym dla absolwentów, którzy nie zdali egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej i przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych

Egzamin ustny:

23-25 sierpień 2017

Egzamin pisemny:

22 sierpień 2017

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

                                                                                                                                                                                                                                
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego