Regulamin - ZS Zarki

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

Projekty UE i Projekt Erasmus "Europejskie praktyki"
Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
”Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy"
realizowanego przez Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach
§ 1
Postanowienia ogólne
1.      ProjektEuropejskie praktyki szansą na sukces zawodowy" realizowany jest         w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.      Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji           i uczestnictwa w Projekcie.
3.      Projekt realizowany jest w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach
4.      W projekcie weźmie udział 16 uczniów/uczennic uczących się na kierunku technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki do Schkeuditz w Niemczech w terminie:       06.05.2019 r. -31.05.2019 r.
5.      Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i spełnia następujące warunki:
·         jest uczniem trzeciej klasy w zawodzie  technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy.
·         zadeklaruje gotowość do udziału w całym projekcie obejmującym również etap przygotowawczy poprzedzający wyjazd oraz ewaluację po powrocie z wyjazdu.
·         Spełnia kryteria wyboru kandydata – zgodnie z z załącznikiem nr 19. oraz otrzyma odpowiednią liczbę punktów.
§ 2
Cele i założenia projektu
6.      Celami głównymi projektu są rozwój kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych   i językowych, podwyższenie jakości kształcenia i funkcjonowania oraz poprawa europejskiego wymiaru szkoły.
7.      Celami szczegółowymi projektu są:
§  Nabycie wiedzy przez uczestników projektu z zakresu nowoczesnych technologii, rozwiązań i systemów stosowanych w branżach informatycznej, gastronomicznej oraz reklamowej na rynku niemieckim skutkujące podniesieniem kompetencji zawodowych
§  Skonfrontowanie umiejętności zawodowych uczniów nabytych w szkole
z wymaganiami   na rynku niemieckim
§  Poznanie organizacji i kultury pracy w przedsiębiorstwie zagranicznym
§  Zapobieganie przedwczesnemu zaprzestawaniu nauki przez uczniów poprzez rozbudzenie motywacji do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych
§  Przygotowanie uczniów do zdobywania wiedzy poza granicami kraju
§  Poznanie niemieckich standardów w zakresie organizacji stanowiska pracy, wdrażania
i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracy w zespole w środowisku międzynarodowym
§  Rozwój umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym oraz języka fachowego niezbędnego na stanowisku pracy
§  Wzrost atrakcyjności absolwentów szkoły na rynku pracy dzięki zamieszczeniu w swoim CV informacji o udziale w praktyce zagranicznej
§  Zapobieganie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie szansy na zatrudnienie w kraju i za granicą
§  Ukazanie możliwości  zatrudnienia poza granicami kraju jako szansy na  rozwój osobisty i zawodowy  
§  Umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy o krajach europejskich poprzez rozwijanie rozumienia europejskiej historii, tradycji, instytucji oraz realiów życia codziennego
§  Przygotowanie uczniów do życia i pracy w międzynarodowym środowisku poprzez kształtowanie umiejętności zawodowych, osobistych jak i interpersonalnych .
§  Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o udział uczniów w praktyce zagranicznej
§  Modyfikacja nauczania przedmiotów zawodowych a także języka obcego zawodowego o treści wykorzystywane podczas odbywania praktyki
§  Doskonalenie dualnego systemu kształcenia zawodowego na wzór sprawnie funkcjonującego na niemieckim rynku edukacyjnym
§  Wzrost kompetencji pracowników szkoły w zakresie organizowania i zarządzania projektami unijnymi
§  Promowanie europejskiej różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej
§  Szersze otwarcie placówki na współpracę międzynarodowej
8.      Oczekiwanymi rezultatami są:
·         zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności,
·         poznanie europejskich standardów organizacji stanowiska pracy i wdrażania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
·         zwiększenie szans na rynku pracy i lepszych perspektyw kariery,
·         zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z nauki języków obcych i edukacji pozaszkolnej,
·         zwiększenie otwartości i mobilności,
·         podniesienie świadomości konieczności dalszego kształcenia,
·         doskonalenie kompetencji międzykulturowych, zawodowych, przedsiębiorczych.
§ 3
Zakres i organizacja wsparcia
9.      Udział w projekcie jest bezpłatny.
10.  W ramach projektu uczniowie odbędą czterotygodniowe praktyki zawodowe w Schkeuditz w Niemczech.
11.  W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w:
·         spotkaniu informacyjno-organizacyjnym,
·         przygotowaniu kulturowym w Niemczech
·         szkoleniu językowym z języka niemieckiego 40 godzin
·         warsztatach pedagogicznych: 5 godzin
12.  Zajęcia odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem, który zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły po zakończeniu rekrutacji.
13.   W ramach projektu zostaną pokryte koszty przejazdu i zakwaterowania, wyżywienia, uczestniczenia w programie językowym, kulturowym oraz pedagogicznym, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków.
§ 4
Rekrutacja
14. Zaplanowano przeprowadzenie  rekrutacji do udziału w projekcie niezwłocznie po podpisaniu umowy z Narodową Agencją.
15.  Rekrutacja prowadzona będzie dla uczniów klas III w zawodach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy.
16.  Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości płci i równych szans.
17. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach
18.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
·            Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – Dyrektor szkoły
·            koordynatorzy projektu
·            wychowawcy.
19.  Proces rekrutacji obejmuje:
·         złożenie formularza rekrutacyjnego,
·         analizę formalną formularza rekrutacyjnego,
·         rozmowę kwalifikacyjną,
·         akceptację wniosku przez Komisję Rekrutacyjną.
20.  Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć formularz rekrutacyjny (do pobrania ze strony szkoły) do koordynatora projektu.
21.  Po formalnej weryfikacji formularzy rekrutacyjnych odbędą się indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z uczniami.
22.  Do projektu zakwalifikują się uczniowie z największą liczbą punktów. Kolejne osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
23. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy uczestników Projektu i listy rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej szkoły
24.  W przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony, wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
25. Kryteria rekrutacji:
Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów, na które składa się:
·         średnia ocen z wszystkich przedmiotów uzyskana w klasie drugiej:
poniżej 3,0 – 1punkt
3,0 - 3,5 – 2p
3,6 - 4,0 – 3p
4,1 - 5,0 (i wyżej) -  4p
·         pozytywna pisemna opinia wychowawcy klasy – 3p
·         opinia wychowawcy klasy o szczególnym zaangażowaniu ucznia w życie społeczności szkolnej– 5p
·         średnia ocen z przedmiotów zawodowych:
powyżej 3,0-2p
powyżej 4,0-3p
powyżej 5,0-4p
·         wysoka kultura osobista - ocena zachowania:
poprawna-1p
dobra-2p
bardzo dobra-3p
wzorowa-4p
·         średnia ocen z języków obcych:
poniżej 3,0 – 1p
3,0 - 3,5 – 2p
3,6 - 4,0 – 3p
4,1 - 5,0 (i wyżej) 4p
·         indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z uczniami przeprowadzone przez koordynatorów. (0-6p.)
26.  Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
27.  W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
28.  W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego.
29.  Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o udział w Projekcie, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy zakwalifikowanych do wyjazdu.
30.  Uczniowie składają odwołania do Dyrektora szkoły.
31.  Komisja Odwoławcza w składzie: Koordynatorzy Projektu, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej dokonuje analizy złożonego przez kandydata wniosku i ogłasza ostateczną listę uczestników projektu oraz listę rezerwową.
32.  Decyzje podjęte przez Komisję Odwoławczą są ostateczne.
33. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Koordynatorem projektu i Dyrektorem szkoły.
§ 5
Obowiązki Uczestnika
34. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania Umowy, Porozumienia o programie zajęć, Zobowiązania do zapewnienia jakości mobilności ECVET oraz oświadczenia Uczestnika Projektu.
35. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
·         aktywnego uczestniczenia we wszystkich działaniach w trakcie trwania projektu,
·         wypełniania ankiet ewaluacyjnych i raportu,
·         zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych,
·         podpisania całej dokumentacji projektowej,
·         wzięcia udziału w procesie ewaluacyjnym,
·         przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń opiekunów          i osób nadzorujących praktyki,
·         przestrzegania prawa i prawidłowego zachowania podczas odbywania praktyk           a także w trakcie pozostałych działań projektowych,
·         informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w projekcie.
36. Za ewentualne szkody, zniszczenie mienia należącego do osób trzecich odpowiedzialność materialną ponoszą uczestnicy, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzice/opiekunowie prawni uczestnika.
37. W przypadku podjęcia próby spożywania alkoholu, palenia tytoniu i  stosowania środków odurzających przez uczestnika, opiekun wzywa odpowiednie służby, praktyka zostaje przerwana a uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z jej organizacją oraz powrotem do kraju. Wobec takiego uczestnika zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje.
38. Opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia aktualnych numerów telefonów, które będą aktywne w trakcie trwania projektu.
§ 6
Skreślenie z listy uczestników i rezygnacja z udziału
39. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:
·         naruszenie przez Uczestnika postanowień regulaminu
·         rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas projektu
·         nieuprawnionej nieobecności podczas praktyk i zajęć
·         jeśli otrzymał naganę dyrektora szkoły za zachowanie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych uczniów i pracowników Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
40. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie.
41. Uczestnik który rozpocznie udział w Projekcie, może zrezygnować tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych.
42. W przypadku rezygnacji Uczestnika bez uzasadnienia, zobowiązany jest on pokryć wszystkie koszty powstałe w związku z jego uczestnictwem do czasu rezygnacji, lub skreślenia z listy, tj. koszty procesu rekrutacyjnego, koszty szkoleń, transportu, czy organizacji praktyk.
43. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie lub zostanie skreślony, na jego miejsce zostanie zakwalifikowany uczeń z listy rezerwowej.
§7
Postanowienia końcowe
44. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania umowy z Narodową Agencją
45. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
46. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
47. Aktualna treść regulaminu dostępna jest  na stronie internetowej szkoły.
…………………………………….…                                  ……………………………………
(Koordynatorzy projektu)                                                                                (Dyrektor Szkoły)
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego